Loading...

Học tập và làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Học tập và làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Nguyễn Bá Quang
Số trang: 176 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 03 phần:

  Phần thứ nhất: “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn;

  Phần thứ hai: Làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh;

  Phần thứ ba: Trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Qua đó, làm rõ vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong việc bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng mới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phải làm tốt công tác vận động quần chúng, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng và phong cách dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ