Lễ giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết

Ngày đăng: 13/04/2021 - 09:04

Chiều 12/4/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng  và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết.

Toàn cảnh Lễ giới thiệu

Dự Lễ giới thiệu có các đồng chí: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; TS. Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; lãnh đạo các đơn vị thuộc 3 cơ quan chủ trì cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các học viện, trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến dự và đưa tin Lễ giới thiệu sách có đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm. Để bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và khẩn trương để kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu về công tác biên tập, xuất bản ấn phẩm Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết

Cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do các chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, được biên tập bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần làm rõ những điểm mới trong nội dung Văn kiện, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đối với những nội dung mới.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết. Theo đó, với gần 300 trang, cuốn sách được trình bày thành 14 nội dung, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 2021- 2025.

Các văn kiện Đại hội XIII không chỉ mới về câu chữ mà mới từ tư duy, cách tiếp cận, tầm bao quát cho tới những tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu và những định hướng lớn phát triển đất nước. Nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phản ánh những thay đổi, yêu cầu và những xu hướng, khuynh hướng mới của thế giới và đất nước, đồng thời thể hiện những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng, những tiến bộ về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta qua 35 năm đổi mới, nhất là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các cơ quan, đơn vị

PG.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS.  Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tặng sách cho các cơ quan, đơn vị

Bên cạnh việc xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, xuất bản một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết, như: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dành cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân);Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;…

Đặc biệt, trong dịp này, Nhà xuất bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 4, tháng 5 năm nay.

Bộ giáo trình gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi môn đều được biên soạn, xuất bản giáo trình riêng dành cho hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Đối với sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, các giáo trình cung cấp các bài giảng chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng. Đối với sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị, các giáo trình cung cấp các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.

PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc buổi Lễ

Phát biểu bế mạc buổi Lễ, đồng chí Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, đây là những tài liệu, công trình được nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm sáng tỏ những quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất là những chủ trương, quan điểm, định hướng, giải pháp mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các văn kiện Đại hội XIII.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả