Nâng cao chất lượng công tác xuất bản

Ngày đăng: 31/05/2011 - 16:05

Sáng 31-5-2011, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chủ trì Hội thảo.


alt

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Cùng với báo chí, công tác xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập. Hoạt động xuất bản phải chăm lo bảo vệ, khẳng định và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, lạc hậu. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công cuộc đổi mới, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật trụ cột của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

alt
 

47 bài tham luận của các nhà quản lý, các nhà khoa học thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và ở một số địa phương đã được gửi tới Hội thảo, tập trung đánh giá, phân tích thực trạng công tác xuất bản sách lý luận chính trị. Từ đó, đưa ra định hướng và giải pháp, kiến nghị để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trong đó, cần chú trọng đổi mới công tác kế hoạch đề tài; đổi mới công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cộng tác viên biên soạn sách lý luận chính trị; đổi mới phương thức biên soạn sách lý luận chính trị trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới quy trình xuất bản; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giới thiệu phát hành sách lý luận chính trị để có thể đưa sách tới bạn đọc ở vùng sâu vùng xa; đề xuất với các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng những cơ chế, chính sách nhằm củng cố, phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản xuất bản sách lý luận chính trị trong tình hình mới, khắc phục những hạn chế như nạn in lậu, trốn thuế, vi phạm bản quyền, xuất bản không đúng tôn chỉ mục đích. 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết: Nhìn chung, các ý kiến tham luận có ý nghĩa rất thiết thực, hữu ích đối với những người làm công tác quản lý, biên soạn và xuất bản sách lý luận chính trị. Sau Hội thảo này, Nhà xuất bản sẽ tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và đưa các ý kiến đóng góp có giá trị vào thực tiễn công tác xuất bản.

                                    Phạm Ngọc Huệ

Bình luận