Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Cuộc thi viết lời giới thiệu sách

Ngày đăng: 17/04/2021 - 11:04

Nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, tăng cường quảng bá, truyền thông các xuất bản phẩm đến đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Cuộc thi viết lời giới thiệu sách. Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu toàn văn Kế hoạch cuộc thi:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN

CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

*

Số 16 -KH/NXBCTQGST

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 15  tháng 4 năm 2021

 

    

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết lời giới thiệu sách

-----

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4;

- Nâng cao ý thức truyền thông, quảng cáo các xuất bản phẩm chất lượng của Nhà xuất bản.

2. Yêu cầu

- Thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên làm công tác biên tập, phát hành; các cộng tác viên, bạn đọc tham gia.

- Cuộc thi tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

Viết lời giới thiệu các cuốn sách hay của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được xuất bản từ năm 2015 đến hiện tại.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ, CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM, GIẢI THƯỞNG

  1. Thời gian tổ chức

      - Thời gian dự thi: từ ngày 20/4/2021 đến hết  ngày 21/6/2021.

       - Hạn cuối nộp bài thi: ngày 21/6/2021.

       - Thời gian chấm sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

       - Thời gian chấm chung khảo: Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

      - Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2021).

(Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản: www.nxbctqg.org.vn).

2. Đối tượng dự thi

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

- Các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

3. Hình thức dự thi

Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt (không quá 1.000 từ), đánh máy (font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị (đối với người dự thi là cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản), địa chỉ và số điện thoại (đối với người dự thi là cộng tác viên, bạn đọc của Nhà xuất bản).

4. Thể lệ cuộc thi

- Cá nhân có thể gửi một hoặc nhiều bài, với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm.

- Những bài dự thi có nội dung giống nhau sẽ được tính là không hợp lệ.

- Bài dự thi phải được bảo đảm về bản quyền tác giả. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến bản quyền.

- Ban Tổ chức có thể sử dụng bài dự thi của thí sinh cho mục đích tuyên truyền, quảng bá trong các hoạt động của Nhà xuất bản.

5. Giải thưởng

- 01 Giải nhất:                        5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì:                          3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba:                           2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích:          1.000.000 đồng.

- Các bài dự thi đạt giải thưởng trong Cuộc thi sẽ được tặng biểu tượng giải thưởng và Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản.

- Các cán bộ, công chức, viên chức có bài dự thi đạt giải thưởng sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản xem xét công nhận là sáng kiến, tính vào thành tích để khen thưởng, nâng lương năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo

- Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Trưởng ban;

- Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Thành viên;

- Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Thành viên;

- Đồng chí Trần Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm phát hành, Thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên.

 2. Ban Tổ chức

- Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Biên tập viên Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Kim Thoa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Thành viên kiêm Thư ký.

3. Ban Chấm thi  

- Đồng chí Phạm Thị Thinh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng ban Ban sách Kinh điển - Lý luận, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Phạm Thị Kim Huế, Trưởng ban sách Kinh tế, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Thành viên;

- Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Biên tập viên Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản, Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Kim Thoa, Biên tập viên Ban sách Kinh tế, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản, Thành viên kiêm Thư ký.

V. TIẾN ĐỘ THC HIỆN

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian
thực hiện

1

Xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch Hội thi.

Đoàn Thanh niên

 

Tháng 4/2021

 

2

Ban hành Quy chế, thể lệ và thư mời tham gia Hội thi.

3

Thông báo phát động cuộc thi.

4

In ấn banner, ấn phẩm tuyên truyền.

Văn phòng

Tháng 4/2021

 

 

 

 

 

5

Quảng bá thông tin, thể lệ cuộc thi trên Tạp chí điện tử và website Nhà xuất bản

Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu

khoa học

   6

Tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi.

Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu

khoa học

Tháng 4-5-6/2021

7

Tổ chức xét chọn tác phẩm

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi

Tháng 7-8/2021

8

Tổ chức Lễ công bố và trao giải cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Tháng 12/2021

9

Họp rút kinh nghiệm.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Tháng 12/2021

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi; soạn thảo Thông báo phát động Cuộc thi trình lãnh đạo Nhà xuất bản.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học phục vụ cơ sở vật chất cho cuộc thi.

- Đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong Nhà xuất bản tích cực tham gia cuộc thi.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học tiếp nhận bài thi.

- Lập dự toán kinh phí cuộc thi.

2. Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức cuộc thi, chấm thi và trao giải cuộc thi.

- Tiếp nhận và tổng hợp bài thi.

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ, câu hỏi và thông tin về cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản.

3. Vụ Tổ chức - Cán bộ

- Soạn thảo Quyết định thành lập các Ban của Cuộc thi.

- Soạn thảo Quyết định tặng thưởng, Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập cho các cá nhân đoạt giải.

4. Vụ Tài chính - Kế toán

- Bố trí kinh phí phục vụ Cuộc thi.

5. Các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản phổ biến, quán triệt nội dung cuộc thi và động viên các cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, qua số điện thoại: 0983.229.296.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo NXB;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN,
Ban TTNDCQ;

- Các đơn vị trực thuộc NXB;

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chấm thi;

- Lưu VT Nxb.

       GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Tuấn

 


THỂ LỆ

Cuộc thi viết lời giới thiệu sách

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 16-KH/NXBCTQGST, ngày 15/4/2021 của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

- Các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

          (Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chấm thi không được tham gia dự thi).

III. NỘI DUNG THI

Viết lời giới thiệu các cuốn sách hay của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được xuất bản từ năm 2015 đến hiện tại.

III. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

  - Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt (không quá 1.000 từ), đánh máy (font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị (đối với người dự thi là cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản), địa chỉ và số điện thoại (đối với người dự thi là cộng tác viên, bạn đọc của Nhà xuất bản).

- Cá nhân có thể gửi một hoặc nhiều bài, với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm.

- Những bài dự thi có nội dung giống nhau sẽ được tính là không hợp lệ.

- Bài dự thi phải được bảo đảm về bản quyền tác giả. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến bản quyền.

- Ban Tổ chức có thể sử dụng bài dự thi của thí sinh cho mục đích tuyên truyền, quảng bá trong các hoạt động của Nhà xuất bản.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

- 01 Giải nhất:                     5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì:                       3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba:                        2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích:       1.000.000 đồng.

- Các bài dự thi đạt giải thưởng trong Cuộc thi sẽ được tặng biểu tượng giải thưởng và Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản.

- Các cán bộ, công chức, viên chức có bài dự thi đạt giải thưởng sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản xem xét công nhận là sáng kiến, tính vào thành tích để khen thưởng, nâng lương năm 2021.

  V. THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI

 - Thời gian dự thi: từ ngày 20/4/2021 đến hết 21/6/2021.

- Hạn cuối nộp bài thi: ngày 21/6/2021.

- Thời gian chấm sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

- Thời gian chấm chung khảo: Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2021).

                                                                                                                  

                                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                 

Bình luận