Quán triệt Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ

Ngày đăng: 21/04/2022 - 15:04

Sáng 21/4/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) cho hơn 1.800 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 223 điểm cầu trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo cấp vụ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, mỗi đại biểu dự hội nghị cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định nói trên, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, từ đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện. Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng tinh thần Hội nghị đề ra; Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu các văn nghệ sĩ phải xây dựng chương trình hành động; kế hoạch hoạt động để cụ thể hóa triển khai thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phải phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung 02 chuyên đề: (1) Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và (2) Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của các Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XIII); đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu hơn, toàn diện hơn các nội dung. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện nghiêm các kết luận, quy định; từ đó, vận dụng các quy định, kết luận vào thực tiễn công tác, nhiệm vụ chuyên môn, trên từng cương vị công tác nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả