Tác giả: GS,TS. Phạm Duy Đức (Chủ biên)
Giá tiền: 79.000 đ
Tác giả: Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đồng (Chủ biên)
Giá tiền: 23.000 đ
Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS,TS. Lê Hữu Nghĩa, GS,TS. Hoàng Chí Bảo, PGS,TS. Bùi Đình Bôn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 64.000 đ
Tác giả: GS.TS. Phạm Ngọc Quang (Chủ biên)
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: GS, TS. Trần Ngọc Đường và TS. Ngô Đức Mạnh
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: PGS,TS. Đinh Xuân Lý
Giá tiền: 33.000 đ