Tác giả: TS. Võ Văn Lộc (Sưu tầm, biên soạn)
Giá tiền: 62.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 71.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Giá tiền: 11.000 đ
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Giá tiền: 15.000 đ
Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS. TS. Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: GS.TS. Hoàng Chí Bảo
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: Hoàng Mai Hương, Nguyễn Hồng Hải
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: Hà Minh Đức
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 94.000 đ