CÁC CUỘC THI VIẾT VỀ NHÀ XUẤT BẢN

Trang chủ Cuộc thi viết lời Nhà xuất bản Cuộc thi viết lời Nhà xuất bản Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta

Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta

Sau 26 năm đổi mới, hoạt động xuất bản sách ở nước ta có những bước phát triển nhanh, toàn diện và đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, hoạt động xuất bản sách càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị tư tưởng, giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, xây dựng và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Sách và xuất bản phẩm ở nước ta hiện nay có nội dung ngày càng phong phú và đa dạng, nhiều ấn phẩm có chất lượng cao, được phát hành rộng khắp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh con người Việt Nam, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và làm giàu thêm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, hoạt động xuất bản đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của mặt trái cơ chế thị trường và tình trạng thương mại hóa chaỵ theo lợi nhuận đơn thuần. Trên lĩnh vực xuất bản bộc lộ những yếu kém, bất cập, một trong những yếu kém, bất cập đó là tình trạng in lậu chưa được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh. Đó không chỉ là hoạt động phạm pháp, xâm hại đến lợi ích chính đáng của các cơ quan xuất bản, của tác giả, mà nó còn tác động tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, giáo dục, an ninh và trật tự xã hội.

Trong thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu sách có chiều hướng gia tăng, diễn biến tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của các nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành sách, tác giả và người đọc sách, gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội. Nhằm góp phần tìm hiểu thực trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta do PGS. TS. Lê Văn Yên chủ biên.

Nội dung cuốn sách đã nêu rõ thực trạng: In lậu chính là hành vi sao chép trái phép, là hành vi vi phạm đến quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả. In lậu là hiện tượng vi phạm pháp luật, làm hàng nhái, hàng giả, không có giấy phép theo quy định của Luật xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ đối với các ấn phẩm in lần đầu hoặc tái bản. Hiện nay, hiện tượng một số đơn vị ngang nhiên làm sách lậu với quy mô ngày càng lớn luôn là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội cũng như trong ngành xuất bản. Nước ta đang có khoảng gần 14.000 cơ sở in hoạt động, tuy nhiên in lậu là hành vi siêu lợi nhuận do “không bản quyền, không nhuận bút, không quản lý phí và không nộp thuế”, thông thường nếu có bị bắt cũng chỉ bị phạt hành chính, khó bị diệt trừ tận gốc, vì thế số lượng các công ty in có tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật này chiếm tỉ lệ đáng kể. Trong các hành vi xâm phạm quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm đang tồn tại phổ biến ở nước ta thì hành vi in lậu vẫn là phổ biến và nghiêm trọng nhất. Càng đi sâu tìm hiểu một số “mánh lới” của các đối tượng làm sách lậu, càng dễ nhận thấy, cuộc chiến chống sách lậu đang ngày càng trở nên khó khăn. Bởi, hiện nay các biện pháp chống in lậu, các chế tài xử lý đối với sách lậu còn chưa nghiêm. Để xử lý hành vi in lậu, cần phải có sự phối hợp của toàn xã hội.

Thông qua hai chương cuốn sách Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta bao gồm: Chương I: Thực trạng in lậu sách và công tác phòng, chống in lậu sách ở nước ta; Chương II: Những vấn đề đặt ra, phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm góp phần khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay, cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá tính chất, quy mô, phạm vi, nguyên nhân và tác hại của tình trạng in lậu sách trong nền kinh tế thị trường đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua việc phân tích rõ thực trạng in lậu sách và công tác phòng, chống in lậu sách ở nước ta trong thời gian qua, cuốn sách đã đề ra phương hướng và các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước ta, của hoạt động xuất bản trong giai đoạn mới, việc làm rõ thực trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam, các nội dung quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong xuất bản hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm lập lại trật tự trên lĩnh vực xuất bản, góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, phục vụ cho công tác tư tưởng, văn hóa và giáo dục, cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước là rất cần thiết.

Cuốn sách Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả cũng như việc phục vụ công tác giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và các nhà quản lý, nghiên cứu chính sách đối với vấn đề quản lý xuất bản, in, phát hành trong cả nước.

Sách dày 212 trang, giá 37.000 đồng.

                                                                                  Nguyễn Hương Giang

                                                                               Trung tâm phát hành