Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại - hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại - hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản
Số trang: 448 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành, phát triển các hình thức và chế độ sở hữu; về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn mới và một số hình thái phát triển quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành, phát triển các hình thức và chế độ sở hữu. Phần này làm rõ nhận thức, quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen về quá trình hình thành, phát triển các hình thức và chế độ sở hữu từ tiền tư bản chủ nghĩa đến thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phần thứ hai: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn mới. Phần này tập trung luận giải những vấn đề về hoàn thiện vai trò của Nhà nước trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; về quyền của các chủ thể sử dụng đất và về thể chế để thúc đẩy lưu chuyển đất đai có hiệu quả trong kinh tế thị trường ở giai đoạn mới. Phần thứ ba: Một số hình thái phát triển quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Phần này trình bày khái quát một số hình thái quan hệ sở hữu đặc trưng trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, đó là: sở hữu trí tuệ - quan hệ sở hữu trí tuệ; sự phát triển quan hệ sở hữu trong chứng khoán; tài sản số và sở hữu tài sản số; quan hệ sở hữu trong nền kinh tế chia sẻ; quan hệ sở hữu trong nền kinh tế tuần hoàn giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về sở hữu trong thời kỳ phát triển mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ