Trang chủ Các ấn phẩm khác Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay

van dung nghi quyet 107Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung - ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - ThS. Nguyễn Chí Tấn (Đồng chủ biên)

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 92.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Cuốn sách tập hợp 31 bài viết được chọn lọc từ các bài tham luận tại Hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các Trường Chính trị hiện nay, do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Trên cơ sở nghiên cứu những điểm mới và nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các tác giả đã chỉ rõ những nội dung cần vận dụng đưa vào các bài giảng, các môn học trong chương trình giảng dạy của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.