Trang chủ Pháp luật Những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

nhung noi dung20102017Tác giả: TS. Hoàng Thị Hoa (Chủ biên)

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 28.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18-11-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018. Luật này thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, so sánh những điểm mới của Luật với Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo;

Phần II: Phụ lục gồm các quy định của Hiến pháp năm 2013 về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban  hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.