Trang chủ Pháp luật Luật Đầu tư công (hiện hành)

Luật Đầu tư công (hiện hành)

luat dau tu 20185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 136 trang - Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật Đầu tư công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18-6-2014. Luật gồm 6 Chương và 108 Điều, quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015.