Ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân (Sách tham khảo)

Ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân (Sách tham khảo)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của Quân đội suốt mấy chục năm qua, báo chí quân đội là một bộ phận hợp thành báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trong mỗi thời kỳ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, báo chí quân đội luôn giữ vững định hướng chính trị, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân theo tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí.

  Cùng với đó, báo chí quân đội còn tuyên truyền về công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, v.v. Đồng thời, báo chí quân đội là lực lượng xung kích, nòng cốt, vũ khí sắc bén tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của bộ đội và nhân dân. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền của báo chí quân đội còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

  Những hạn chế, tác động kể trên cần được tiếp tục nghiên cứu cơ bản, hệ thống, chuyên sâu, làm cơ sở cho việc nhận thức đúng đắn và tổ chức thông tin tuyên truyền phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách hiệu quả ở quân đội và các nhà trường quân đội hiện nay. Cuốn chuyên khảo Ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân, nhằm nghiên cứu làm rõ nguyên nhân, điều kiện, hiệu quả tác động của báo chí quân đội tác động đến nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân và để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng của báo chí quân đội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ