Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 (Tài liệu lưu hành nội bộ) (Xuất bản lần thứ hai)

Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 (Tài liệu lưu hành nội bộ) (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số trang: 588 trang
Giá tiền: 372.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính: (1) Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015; (2) Thực trạng và tình hình quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực cho nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 theo 3 nhóm nguồn lực là nhân lực, tài lực và vật lực; (3) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng giải pháp đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Phụ lục bảng biểu các số liệu tổng hợp về các nguồn lực của nền kinh tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ