Chân lý và sự thật

Chân lý và sự thật
Tác giả: Vũ Hoàng Công
Số trang: 327 trang
Giá tiền: 128.000 đ
Xuất bản: 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Cuốn sách có cấu trúc gồm 02 phần, tập hợp 25 bài chính luận của tác giả Vũ Hoàng Công nhằm trao đổi và làm rõ các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có những thành tựu về dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tôn giáo, ổn định chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng… Với việc luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra, cuốn sách vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, mang tính thời sự; đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc cũng như những nhà nghiên cứu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ