Chân lý và sự thật

Chân lý và sự thật
Tác giả: Vũ Hoàng Công
Số trang: 327 trang
Giá tiền: 128.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Cuốn sách có cấu trúc gồm 02 phần, tập hợp 25 bài chính luận của tác giả Vũ Hoàng Công nhằm trao đổi và làm rõ các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có những thành tựu về dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tôn giáo, ổn định chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng… Với việc luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra, cuốn sách vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, mang tính thời sự; đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc cũng như những nhà nghiên cứu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ