Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật lao động hiện hành (năm 2012)

Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật lao động hiện hành (năm 2012)
Tác giả: TS. Bùi Kim Hiếu (Chủ biên)
Số trang: 188 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: 10-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật lao động (Luật số 10/2012/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-5-2013. Bộ luật quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Bộ luật lao động năm 2012 ra đời có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta nói chung, phát luật lao động nói riêng; đồng thời có ý nghĩa to lớn trong việc cụ thể hóa Hiến pháp về các quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực lao động, sử dụng và quản lý lao động; thể chế hóa mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước của Đảng thể hiện qua các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

  Hy vọng cuốn sách là cẩm nang tiện ích cho các cơ quan thi hành pháp luật, các chủ thể trong quan hệ lao động và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và đông đảo bạn đọc. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ