Chính sách xã hội ở Việt Nam

Chính sách xã hội ở Việt Nam
Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 145.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chính sách xã hội là bộ phận cấu thành chính sách chung của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt đời sống của người dân; được cụ thể hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng và được đặt trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

  Cùng với quá trình phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta nhận thức ngày càng cụ thể, đầy đủ hơn tầm quan trọng, mục tiêu và nội dung của việc giải quyết các vấn đề xã hội; khẳng định mục tiêu chính sách xã hội là nhằm xây dựng và phát triển con người, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người, góp phần lành mạnh hóa xã hội và phát triển bền vững đất nước. Chính vì vậy trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội; coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. 

  Hệ thống chính sách, pháp luật về lĩnh vực xã hội không ngừng được hoàn thiện; nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ngày càng lớn, được tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách xã hội, chăm lo cho con người, tạo động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các lĩnh vực xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là giảm nghèo, tạo việc làm, ưu đãi người có công, giáo dục và đào tạo, y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác gia đình và bình đẳng giới. Ðời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định chính trị - xã hội. Những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong thực hiện chiến lược kép: phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thông qua các chính sách bao trùm mọi mặt của đời sống xã hội.

  Với kết cấu 3 chương, cuốn sách Chính sách xã hội ở Việt Nam do TS. Hồ Sỹ Ngọc làm chủ biên, góp phần giúp bạn đọc có thêm những thông tin về vấn đề Chính sách xã hội ở Việt Nam. Thông qua việc đưa ra cơ sở lý thuyết và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chính sách xã hội, phân tích thực trạng chính sách xã hội của Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới, cuốn sách đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp về chính sách xã hội, tầm nhìn đến năm 2030.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ