Loading...

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 79.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Những vấn đề lý luận của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường; Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam và kết quả hoạt động bảo vệ môi trường của một số tổ chức xã hội điển hình.

  Các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, vừa trực tiếp tham gia, vừa giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường. Tuy nhiên hiện nay, việc tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế do chưa có một khung pháp lý đồng bộ và cơ chế thực thi hiệu quả. Trong tình hình đó, việc xuất bản cuốn sách Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đối với việc hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ