Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới
Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết được tuyển chọn, tập hợp đã được đăng trên các báo, tạp chí, in trong nhiều cuốn sách. Đây là tài liệu hữu ích, giúp độc giả nhận thức sâu sắc, toàn diện về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cũng như nắm được phương châm chỉ đạo, nội dung, giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 266.000 đ
  Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết (Chủ biên)
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ