Đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
Số trang: 292 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những cơ sở khoa học của tính tất yếu khách quan, cũng như những nội dung cơ bản của đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp cận kinh tế tri thức; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội. Từ đó đề ra định hướng đổi mới tư duy lý luận đối với từng lĩnh vực xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Vân (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 308.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ