Đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
Số trang: 292 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những cơ sở khoa học của tính tất yếu khách quan, cũng như những nội dung cơ bản của đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp cận kinh tế tri thức; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội. Từ đó đề ra định hướng đổi mới tư duy lý luận đối với từng lĩnh vực xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ