Đường Cách mệnh (Xuất bản lần thứ năm)

Đường Cách mệnh (Xuất bản lần thứ năm)
Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
Số trang: 113 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Là một trong 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành Bảo vật quốc gia, tác phẩm Đường cách mệnh là một di sản quý báu cho thấy tầm vóc tư tưởng và nội dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. là cuốn sách tập hợp những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông tập hợp lại và xuất bản thành sách để làm tài liệu học tập và tuyên truyền.

  Đường cách mệnh là tác phẩm lớn, một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ quan điểm của Người trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam, tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Với cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nội dung cuốn sách đã khái quát được bối cảnh lịch sử đất nước ta lúc đó và chỉ ra con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ