Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Học viện Chính trị

  Số trang: 312 trang

  Cuốn sách Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mục đích góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong nước và ở nước ngoài đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay.

  Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề cấp thiết của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; vấn đề bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đang chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

  Cuốn sách tuyển chọn bài viết của các nhà khoa học và được sắp xếp theo hai nội dung chính:

  - Phần thứ nhất: Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng – niềm tin, trách nhiệm của chúng ta

  - Phần thứ hai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trước tình hình mới

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực giúp bạn đọc có một cách nhìn nhận mới về sự cần thiết và phương thức tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, trên cơ sở đó thường xuyên nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ