Loading...

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Tác giả: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ
Số trang: 500 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu phân tích về vị trí, vai trò, những kết quả đạt được cũng như mặt hạn chế, bất cập của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  Nội dung cuốn sách gồm 04 phần. Phần thứ nhất: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; Phần thứ hai: Đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp chiến lược; Phần thứ ba: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược; Phần thứ tư: hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm tra, giám sát quyền lực đối với công tác cán bộ và cán bộ cấp chiến lược.

  Trong bối cảnh xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được xem là công việc hệ trọng “then chốt” của mọi “then chốt”, cuốn sách góp phần cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm, tìm hiểu vấn đề xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược.

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ