Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Ngày đăng: 26/04/2012 - 17:04

Ngày 26-4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Nhà xuất bản cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà xuất bản.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết; kế hoạch, hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cơ quan Đảng Trung ương; Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Hà nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 trong tình hình hiện nay, đi sâu phân tích rõ nội dung ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị..

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản phổ biến Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Nhà xuất bản, trong đó đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với mỗi cán bộ, mỗi tập thể.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã phổ biến kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020 của Nhà xuất bản. Kế hoạch đã làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ đưa vào quy hoạch, các bước tiến hành quy hoạch nhằm xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt cả về số lượng cũng như chất lượng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản.

Bùi Thu

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả