Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Ngày đăng: 09/08/2013 - 20:08

Sáng 9-8-2013, Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), do GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Nhà xuất bản cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên, chuyên viên đang công tác tại Hà Nội. 

Dc Phung Huu Phu

GS.TS. Phùng Hữu Phú phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) với cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Phổ biến tinh thần cơ bản của Hội nghị Trung ương 7, GS. TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh những điểm mới, các giải pháp thực hiện và tầm quan trọng đặc biệt của những vấn đề mà Nghị quyết đề cập như: về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công; về tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi... 

CBCNV

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản phải nghiêm túc học tập Nghị quyết Trung ương 7 nói riêng, các nghị quyết của Đảng nói chung, coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn bó mật thiết với hoạt động của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. 

Dc Hoang Phong Ha

Đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản phát biểu bế mạc Hội nghị

PV

Bình luận