Hội thảo khoa học: “Xây dựng tập đoàn xuất bản - truyền thông ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 05/10/2011 - 10:10

Sáng 4-10-2011, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng tập đoàn xuất bản - truyền thông ở Việt Nam hiện nay”. GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chủ trì Hội thảo.

GSTS._Phung_Huu_Phu_phat_bieu_tai_Hoi_thao

 GS, TS. Phùng Hữu Phú phát biểu tại Hội thảo

Trong Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết: Với 64 nhà xuất bản hiện nay đang hoạt động theo hai mô hình chính: 44 nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp, 20 nhà xuất bản là doanh nghiệp hoạt động theo ba hình thức: 13 nhà xuất bản theo hình thức Công ty TNHH một thành viên, 1 nhà xuất bản theo hình thức công ty mẹ - công ty con, 6 nhà xuất bản vẫn còn là doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển đổi sau khi Luật doanh nghiệp nhà nước hết hiệu lực từ 01-7-2010…

TS-Nguyen-Duy-Hung-doc-Bao-

  TS.  Nguyễn Duy Hùng đọc báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, GS, TS. Phùng Hữu Phú khẳng định: Việc thí điểm xây dựng các tập đoàn xuất bản là nhằm thực hiện chủ trương “Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy hoạch ngành xuất bản; tập trung xây dựng tiềm lực và năng lực của hoạt động xuất bản; nâng cao hiệu quả kinh tế của xuất bản, in và phát hành, xây dựng các mô hình và cơ cấu mới phù hợp với sự phát triển của công nghiệp xuất bản hiện đại: thí điểm xây dựng các tập đoàn xuất bản, tổ hợp xuất bản - báo chí, nghiên cứu hoàn chỉnh mô hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất bản” được khẳng định trong Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 25-8-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

GS, TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Việc tìm tòi các mô hình, từng bước hướng tới thành lập thí điểm tập đoàn xuất bản - truyền thông ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết. Để thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW trong việc thí điểm xây dựng các tập đoàn xuất bản, tổ hợp xuất bản - báo chí, nghiên cứu hoàn chỉnh mô hình doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất bản cần phải có những công trình nghiên cứu rất công phu, sự vào cuộc của các bộ, ngành có liên quan. Kết quả của Hội thảo khoa học này cùng với các sản phẩm của Đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng tập đoàn xuất bản ở Việt Nam hiện nay” sẽ là những cơ sở lý luận và thực tiễn quý giúp Trung ương xem xét, tiếp tục đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Quang-canh-Hoi-thao

Quang cảnh Hội thảo

22 bản tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cộng tác viên đã gửi tham dự Hội thảo, trong đó, có 6 tham luận được trình bày tại Hội thảo. Các tham luận tập trung vào các nội dung: Một là, về mô hình tập đoàn xuất bản, sự giống và khác nhau về mô hình giữa tập đoàn xuất bản và tập đoàn kinh tế nhà nước; Hai là, các tiêu chí xây dựng tập đoàn xuất bản ở Việt Nam. Lựa chọn loại hình, quy mô, cơ cấu tập đoàn xuất bản ở Việt Nam hiện nay như thế nào cho phù hợp; Ba là, các điều kiện xây dựng tập đoàn xuất bản; Bốn là, vấn đề sở hữu trong tập đoàn xuất bản; Năm là, giải quyết như thế nào giữa chức năng tư tưởng - văn hóa và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; Sáu là, chiến lược hoạt động và cơ chế quản lý trong tập đoàn xuất bản; Bảy là, vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản nói chung và tập đoàn xuất bản nói riêng; Tám là, kinh nghiệm xây dựng và phát triển các tập đoàn xuất bản - truyền thông trên thế giới...

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các nhà xuất bản tìm ra được mô hình tổ chức hoạt động phù hợp và phát triển đúng hướng, có hiệu quả... Kết quả Hội thảo sẽ được sử dụng trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng tập đoàn xuất bản ở Việt Nam hiện nay” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức thực hiện.

Phạm Ngọc Huệ

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả