Hội nghị nghiệm thu 03 đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Nhà xuất bản

Ngày đăng: 07/06/2024 - 18:06

Chiều 07/6/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị nghiệm thu 03 đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Nhà xuất bản. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hội nghị nghiệm thu đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Nhà xuất bản

Dự buổi nghiệm thu, có các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thành viên Hội đồng nghiệm thu và ban chủ nhiệm của 3 đề án.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

Các đề án được nghiệm thu gồm:

- Đề án “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030” (mã số KHNXB (2023) - 07), do TS. Vũ Thị Hương, Biên tập viên Ban sách Đảng làm Chủ nhiệm.

- Đề án “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đọc kiểm tra bản thảo của Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” (mã số KHNXB (2023) - 02), do ThS. Nguyễn Hà Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập làm Chủ nhiệm.

- Đề án “Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” (mã số KHNXB (2023) - 05), do CN. Vũ Thị Kiều Trang, Biên tập viên Tạp chí Chính trị và Phát triển làm Chủ nhiệm.

TS. Vũ Thị Hương, Biên tập viên Ban sách Đảng, Chủ nhiệm Đề án “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030” báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

ThS. Nguyễn Hà Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Chủ nhiệm Đề án “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đọc kiểm tra bản thảo của Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

CN. Vũ Thị Kiều Trang, Biên tập viên Tạp chí Chính trị và Phát triển, Chủ nhiệm Đề án “Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

Tại Hội nghị, các phản biện và ủy viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, bố cục, nội dung và hình thức và ý nghĩa thực tiễn của 3 đề án; đồng thời chỉ ra hạn chế, một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện.

Hội nghị nhất trí cho rằng, các đề án có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Nhóm tác giả của 3 đề án đã tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, khoa học. Các đề án có những đóng góp có giá trị cả về khoa học và thực tiễn. Mặc dù còn một số hạn chế, song sản phẩm của các đề án là tài liệu có giá trị tham khảo tốt. Hệ thống các giải pháp, kiến nghị do các nhóm nghiên cứu đề án đề xuất, nếu được hiện thực hóa, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; công tác đọc kiểm tra bản thảo; hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới. Đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, chỉnh sửa để các sản phẩm của các đề án được hoàn thiện đạt chất lượng cao hơn.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã nhất trí đánh giá 03 đề án đạt yêu cầu.

Bình luận