Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I năm 2024

Ngày đăng: 10/04/2024 - 16:04

Sáng 10/4/2024, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 61 Đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Khối nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ, là hai báo cáo viên của Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tại các điểm cầu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đại diện thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên của 61 Đảng bộ trực thuộc Khối. Tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản tham dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị chuyên đề quý I/2024 tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hội nghị nghe 2 báo cáo chuyên đề: Chuyên đề thứ nhất: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Theo GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Chuyên đề thứ hai: “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” do đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trình bày. Theo đồng chí, công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhất quán về đường lối, quan điểm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cơ quan trong Đảng ủy Khối là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước vĩ mô và xây dựng chính sách, đòi hỏi phải luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo. Dó đó, để tiếp tục thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách và công tác quản lý Nhà nước nói chung. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ; phổ biến pháp luật, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có biểu hiện, hành vi né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm...

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của 2 chuyên đề đã được báo cáo trong Hội nghị. Đồng chí đề nghị cần nhận thức sâu sắc, tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, để nội dung các chuyên đề lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ được sự tâm huyết, kiên định và quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng về con đường đi duy nhất đúng, phù hợp xu thế thời đại của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chất lượng cao. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo động lực để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bình luận