Hội nghị tổng kết Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 31/01/2024 - 14:01

Sáng 31/01/2024, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng 14 đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, thực chất, khen đúng người, đúng đối tượng có thành tích tiêu biểu nên đã tác động tích cực trong các cơ quan, đơn vị, tạo động lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất trong thực hiện các hoạt động chung của Khối, đã tạo điều kiện để công tác thi đua trong Khối đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị cũng như tham gia các hoạt động chung của Khối. Các hoạt động của Khối được tổ chức kịp thời, thiết thực.

Qua thực hiện các phong trào thi đua đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2024, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung toàn lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác năm 2024 của Khối. Các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch năm 2024 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, chính xác các quy định về thi đua, khen thưởng trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, dân chủ, kịp thời; Tăng cường tổ chức các hoạt động chung nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, đồng thời nêu những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá, trong những năm qua và trong năm 2023, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã hoàn thành tốt, toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết những chủ trương lớn, đồng thời chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chúc mừng Nhà xuất bản kết thúc nhiệm kỳ Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2023

Hội nghị cũng đã bình xét 2 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2023, đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, gồm: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 03 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Khối năm 2024

Hội nghị cũng đã bầu Ban Nội chính Trung ương đảm nhiệm vị trí Khối trưởng; Ban Tổ chức Trung ương là Khối phó Thường trực; Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Nhân dân là Khối phó Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2024.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Tại Hội nghị, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2023 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm và ký giao ước thi đua năm 2024.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Bình luận