Họp Hội đồng Khoa học - Xuất bản về Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Ngày đăng: 05/05/2013 - 09:05

Ngày 26-4-2013, tại Hội trường Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật diễn ra cuộc họp Hội đồng Khoa học - Xuất bản về Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, do đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, thành viên Hội đồng Khoa học - Xuất bản Nhà xuất bản và Tổ thực hiện Đề án.

Tin ve hop tap chi

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng Khoa học - Xuất bản đã cho nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực về đặc điểm, tình hình hoạt động của Tạp chí, gợi ý một số giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và hình thức của Tạp chí, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hùng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Tạp chí đã đạt được, đồng thời nêu rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đồng chí chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Giao Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học tiếp thu các ý kiến góp ý của lãnh đạo Nhà xuất bản và các thành viên Hội đồng Khoa học - Xuất bản để hoàn thiện đề cương Đề án trình lãnh đạo Nhà xuất bản ký để tổ chức xây dựng và thực hiện. Trong phương hướng, giải pháp đổi mới của Đề án cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Xác định rõ tôn chỉ, mục đích, đối tượng độc giả, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống chuyên mục, thể loại bài viết phù hợp; nghiên cứu đề xuất với các cơ quan quản lý báo chí (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc đổi mới tôn chỉ, mục đích, tên gọi của Tạp chí;

- Nghiên cứu, đề xuất đổi tên Tạp chí thành Tạp chí Sự thật cho phù hợp với tính chất, nội dung Tạp chí;

- Cần tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể, khả thi về công tác xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài Nhà xuất bản, nhất là quan hệ giữa Tạp chí và các ban biên tập của Nhà xuất bản; kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng quy trình xuất bản, đọc duyệt, làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng vị trí công tác; tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí; đầu tư trang bị thêm cơ sở vật chất; đổi mới cơ chế tài chính...

2. Phân công đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án.

Nguyễn Thúy

Bình luận