Tác giả: TS. Đinh Văn Ân (chủ biên)
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc, PGS.TS. Trần Thị Minh Châu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 69.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: TS. Trương Quốc Cường, TS. Đào Minh Phúc, TS. Nguyễn Đức Thắng
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: Nguyễn Chí Trung
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: PGS, TSKH. Trần Nguyễn Tuyên
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: TS. Bùi Văn Huyền - TS. Đinh Thị Nga (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: Klaus Schwab
Giá tiền: 158.000 đ
Tác giả: Lương Trọng Thành – Thịnh Văn Khoa – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lê Quang Cảnh (Chủ biên)
Giá tiền: 65.000 đ
« 8 9 10 11 12 »