Tác giả: Văn phòng Trung ương Đảng
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lê Thị Mai
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Ngô Quang Minh, TS. Nguyễn Ngọc Toàn, TS. Phạm Văn Sáng, TS. Bùi Văn Huyền
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: GS.TS. Hoàng Đức Thân - TS. Đinh Quang Ty
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: 10.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Ngô Quang Minh - TS. Bùi Văn Huyền
Giá tiền: 38.000 đ
Tác giả: TS. Đinh Văn Ân (chủ biên)
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc, PGS.TS. Trần Thị Minh Châu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 69.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: TS. Trương Quốc Cường, TS. Đào Minh Phúc, TS. Nguyễn Đức Thắng
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: Nguyễn Chí Trung
Giá tiền: 50.000 đ
« 9 10 11 12 13 »