Tác giả: PGS, TS. Ngô Doãn Vịnh
Giá tiền: 92.000 đ
Tác giả: GS, TS. Đỗ Đức Bình và TS. Bùi Huy Nhượng (đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS, Trần Xuân Kiên
Giá tiền: 31.000 đ
Tác giả: TS. Ngô Minh Quang, TS. Đoàn Xuân Thủy
Giá tiền: 27.000 đ
Tác giả: Văn phòng Trung ương Đảng
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lê Thị Mai
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Ngô Quang Minh, TS. Nguyễn Ngọc Toàn, TS. Phạm Văn Sáng, TS. Bùi Văn Huyền
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: GS.TS. Hoàng Đức Thân - TS. Đinh Quang Ty
Giá tiền: 80.000 đ
« 9 10 11 12 13 »