Tác giả: GS. TS. Phạm Quang Trung
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Chủ biên)
Giá tiền: 45.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc (chủ biên)
Giá tiền: 51.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Hậu (Chủ biên)
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam
Giá tiền: 74.000 đ
Tác giả: ThS. Trương Huỳnh Thắng
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Khanh (Chủ biên)
Giá tiền: 37.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. TSKH. Lê Du Phong, TS. Trịnh Mai Vân, TS. Hồ Thị Hải Yến
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu
Giá tiền: 72.000 đ
« 7 8 9 10 11 »