Ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2030 giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày đăng: 28/06/2024 - 16:06

Sáng 28/6/2024, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2030.

Dự buổi Lễ, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập.

Dự buổi lễ còn có đại diện thường trực của các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2030 giữa hai đơn vị

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị, có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc; xây dựng đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh, hiệu quả; tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác đảng, công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận, pháp luật và tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản. Nhà xuất bản được thành lập từ tháng 12/1945, với bề dày lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản đã xuất bản và phát hành rất nhiều đầu sách quý, nhằm phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính trị, lý luận, pháp luật.

Quang cảnh Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2024 - 2030

Năm 2014, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác. Triển khai Thỏa thuận phối hợp công tác nói trên, hai cơ quan đã tích cực triển khai hàng loạt các hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ những hạn chế, xây dựng phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Chương phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2024 - 2030, gồm 4 nội dung sau:

Một là, phối hợp xuất bản sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Phối hợp xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư; góp phần giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, tổ chức biên soạn, xuất bản sách, tài liệu về chủ trương, chính sách và giải pháp lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhà nước, về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân, về xây dựng giai cấp công nhân trong doanh nghiệp nhà nước; sách về nghiệp vụ công tác đảng; sách phổ biến kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; sách về lịch sử Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc; sách về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối.

Ba là, phối hợp xây dựng tủ sách điện tử dành cho cấp ủy và chi bộ, tủ sách điện tử về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... phục vụ công tác tham mưu, nghiên cứu về việc lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Bốn là, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trưng bày giới thiệu sách, các chương trình, sự kiện khác liên quan đến phong trào đoàn thể, các hoạt động vì cộng đồng và xã hội, công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc trên các ấn phẩm của Nhà xuất bản… đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, đánh giá, nhìn nhận một cách khái quát, dư địa để hai cơ quan tiến hành hợp tác trong thời gian tới còn rất nhiều, đặc biệt trong việc phối hợp biên soạn, xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; hoạt động phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm giữa hai bên, công tác tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các hoạt động của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc trên các ấn phẩm của Nhà xuất bản.

Để chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản và Đảng ủy Khối đi vào thực chất, hiệu quả, đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị các đơn vị được giao làm đầu mối, căn cứ vào Chương trình phối hợp công tác được ký kết hôm nay, cần nhanh chóng xây dựng chương trình phối hợp cụ thể ngay trong năm 2024 và các năm tiếp theo trình lãnh đạo hai cơ quan phê duyệt và tổ chức triển khai.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực Đảng ủy Khối và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai cơ quan, chương trình phối hợp công tác nhất định thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Đánh giá cao nội dung và ý nghĩa của chương trình phối hợp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đặc biệt trong việc cung cấp nguồn tài liệu chính thống, các nghị quyết, quy định mới của Trung ương trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bày tỏ tin tưởng, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới sẽ đầy đủ cơ sở cả về quy định pháp lý và thực tiễn để hai bên thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Văn phòng hai cơ quan ký kết Kế hoạch phối hợp xuất bản cuốn sách “Hệ thống văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước”

Trong khuôn khổ buổi Lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp xuất bản cuốn sách Hệ thống văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Đây được xem là một minh chứng rõ nét, kịp thời nhất cho việc triển khai chương trình hợp tác giữa hai bên.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả