Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày đăng: 08/07/2024 - 19:07

Chiều 8/7/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng toàn diện, bảo đảm chương trình, chất lượng theo yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới quyết liệt, sâu sát, hướng về cơ sở. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Đảng ủy Khối phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước; ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh.

Từ đầu năm đến nay, các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 201 tổ chức đảng cấp dưới và 1.916 đảng viên (có 184 cấp ủy viên các cấp); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên; giám sát chuyên đề 251 tổ chức đảng và 1.866 đảng viên (có 204 cấp ủy viên các cấp); thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng (khiển trách 8, cảnh cáo 2) và 81 đảng viên (khiển trách 51, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 29 trường hợp).

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng và 59 đảng viên; kiểm tra 170 tổ chức đảng và 151 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 269 tổ chức đảng và 187 đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 7 đảng viên (cảnh cáo 2, khiển trách 5 đảng viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 01 đảng viên.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn lúng túng về nghiệp vụ, chưa đúng quy trình và phương pháp kiểm tra của Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm còn hạn chế; khó khăn trong bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại một số đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của Đảng bộ Khối; kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; qua đó, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Các cấp ủy đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”; tiếp tục rà soát, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ Khối tham mưu ban hành hướng dẫn và quán triệt thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV và Đại hội XIV của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó là tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng ủy trực thuộc, tập trung tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhất trí với mục tiêu, trong năm 2024, phấn đấu 100% cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024...

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả