Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới
Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Số trang: 523 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới. Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 4 phần, Phần 1: Về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Công cuộc đổi mới: Cách mạng và sáng tạo; Phần 3: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phần 4: Về những vấn đề quốc tế và đối ngoại. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 266.000 đ
  Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ