Một số vấn đề về hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề về hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Vũ Thị Loan
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện quy phạm pháp luật của quá trình bầu cử công bằng, lựa chọn được đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện của dân, đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam ở hiện nay do TS. Vũ Thị Loan biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương:
   Chương I: Phần lý luận chung về chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
  Chương II: Chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở nước ta - thực trạng và những vấn đề đặt ra;
  Chương III: Đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
  Cuốn sách sẽ là tài liệu thiết thực phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu của bạn đọc.
   Sách gồm 256 trang, giá: 36.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ