Nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Ngày đăng: 29/12/2022 - 00:12

Là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, sách lý luận, chính trị là một vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Sách lý luận, chính trị có vai trò “trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái”1, trong đó có lực lượng thanh niên. Do đó, nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, “cánh tay đắc lực của Đảng”; thanh niên là những người trong độ tuổi trẻ, là lực lượng tiềm năng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trách nhiệm to lớn của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển như vũ bão hiện nay, sách lý luận, chính trị đã và đang phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

1. Công tác xuất bản sách lý luận, chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với vai trò to lớn của sách lý luận, chính trị, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công báo chí, xuất bản nói chung, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị nói riêng, nhiều Chỉ thị của đã được ban hành: Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 31/3/1992 của Ban Bí thư (khóa VII) về việc tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Chỉ thị số 44 CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Quán triệt thực hiện quan điểm chỉ đạo trong các văn kiện trên, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt nhiều kết quả tích cực. “Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại sách ngày càng phong phú. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành từng bước được nâng cao. Những tiến bộ đó đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu về sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân và góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”2.

Hiện nay, cả nước có 57 nhà xuất bản và gần 300 đơn vị tham gia hoạt động liên kết xuất bản, trong đó mảng sách lý luận, chính trị chủ yếu tập trung ở các nhà xuất bản như: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông... Hầu hết các nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận, chính trị đều hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích. Trong giai đoạn 2003 - 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản hơn 14.400 đầu sách, số lượng in 58 triệu bản; Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản hơn 3.200 đầu sách, số lượng in hơn 450.000 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 93%; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản hơn 10.500 đầu sách với hơn 18 triệu bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 27%; Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản hơn 5.600 đầu sách với hơn 17.900 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 25%3.

Để cung cấp các luận cứ đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn xâm phạm chủ quyền quốc gia, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, các sách lý luận, chính trị đã được xuất bản ở nước ta như: Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay; Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng, Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa; Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế; Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình” - Nhận diện và đấu tranh (9 tập)…

Đặc biệt, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong thời gian qua, các nhà xuất bản đã tổ chức xuất bản nhiều công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 Là cơ quan xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn xác định việc xuất bản sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cung cấp thông tin chính thống, bảo đảm sự chính xác về nội dung chính trị, khoa học của xuất bản phẩm, từ đó góp phần quan trọng giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Nhiều cuốn sách chất lượng đã được xuất bản như: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam - Mệnh lệnh cuộc sốngLuận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội (Sách chuyên khảo); Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia); Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1);…

Đặc biệt, tháng 9/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bao gồm các ấn phẩm tiêu biểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng; sách khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; sách đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sách nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thế lực thù địch;... Ngày 19/5/2022, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời Bác với khoảng 100 tựa sách, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người; sách về các tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó nhằm giáo dục để các thế hệ đoàn viên, thanh niên… không ngừng trau dồi, rèn luyện, học tập và làm theo lời Bác. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc Sự thật đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức biên soạn, xuất bản các ấn phẩm sách lý luận, chính trị và tổ chức các hội thảo khoa học, như: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới; 50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh...; lịch sử truyền thống ngành; giới thiệu và phân tích những điểm mới, nội dung cốt lõi về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Các hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận, chính trị ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác qaun điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thích ứng với xu thế phát triển của thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bên cạnh xuất bản sách giấy, sách lý luận, chính trị đang được đẩy mạnh phát triển sách điện tử e-book. Hiện nay, sách điện tử lý luận, chính trị chủ yếu được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân... Đặc biệt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị có nhiều nỗ lực trong xuất bản sách điện tử. Trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Nhà xuất bản đã ra mắt Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Stbook.vn với khoảng 50 đầu sách điện tử. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân khi đăng ký tài khoản trên hệ thống Stbook.vn sẽ được đọc miễn phí. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản tiếp tục xây dựng Tủ sách chi bộ, Tủ sách Nhà nước và pháp luật, Tủ sách thông tin đối ngoại, Tủ sách giáo dục lý luận chính trị... và bổ sung nhiều ấn phẩm điện tử trên hệ thống xuất bản điện tử: Stbook.vn và thuviencoso.vn để phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, tra cứu miễn phí các ấn phẩm có giá trị này. Các sách giấy đều có mã QR-Code chỉ dẫn đến bản sách điện tử.

2. Nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn viên, thanh niên là “rường cột của nước nhà”, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thanh niên, Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên, thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cho cái tương lai đó”4. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và sự kỳ vọng của Đảng, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cùng dân tộc làm nên những chiến thắng lịch sử, giành trọn vẹn độc lập và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển như vũ bão trên phạm vi toàn cầu, với ưu thế năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học và công nghệ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam chính là lực lượng sử dụng internet và mạng xã hội đông đảo nhất, tiếp cận nhanh và sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại, vận dụng một cách linh hoạt trong học tập và làm việc; đồng thời, cùng với lòng yêu nước, niềm tự hào và tự tôn dân tộc, thanh niên Việt Nam là lực lượng hùng hậu trong công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, một bộ phận không nhỏ đoàn viên, thanh niên còn có những hạn chế nhất định về nhận thức, trình độ, kinh nghiệm sống. Một số đoàn viên, thanh niên có lối sống thực dụng, dễ bi quan, không có ý chí và định hướng rõ ràng, ngại khó, lười lao động, thậm chí một số thanh niên có biểu hiện phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng, dẫn đến dần “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời Chính trị”. Do đó, đoàn viên, thanh niên trở thành đối tượng mà các thế lực thù địch tích cực tiếp cận, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn, chiêu thức tinh vi và sự “hà hơi tiếp sức” của các thế lực phản động ở nước ngoài với phương châm “nói nhiều sẽ tin”, liên tục tạo dựng và lan truyền các nguồn thông tin xấu, độcthổi phồng tiêu cực, bóp méo sự thật, phủ nhận những giá trị khoa học bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng…, tạo tâm lý hoang mang, dao động, “xói mòn” niềm tin, nhằm lôi kéo đoàn viên, thanh niên thực hiện mưu đồ chống phá của chúng.

Từ thực tế nêu trên, để phát huy hơn nữa nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần định hướng lập trường, tư tưởng đúng đắn, tăng cường sự chủ động, sáng tạo của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Thứ nhất, sách lý luận, chính trị là công cụ quan trọng góp phần truyền bá, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đội ngũ thanh niên

Hằng năm, các nhà xuất bản có nhiệm vụ xuất bản sách lý luận, chính trị đã xuất bản hàng trăm đầu sách nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhu cầu tuyên truyền của Đảng và học tập, nghiên cứu của đảng viên, nhân dân. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có thanh niên về định hướng phát triển đất nước trong từng giai đoạn lịch sử và phương thức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đó. Thông qua các xuất bản phẩm, các nhà xuất bản góp phần củng cố, tạo dựng niềm tin vào Đảng, Nhà nước cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất trong hành động; là cách thức hiệu quả, bền chặt trong việc tạo dựng lập trường, ý chí kiên định của thanh niên nhằm chống lại âm mưu của các thế lực thù địch.

Thứ hai, sách lý luận, chính trị cung cấp thông tin và luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà; góp phần cung cấp cơ sở khoa học để củng cố lập trường tư tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thanh niên, thế hệ trẻ

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sách lý luận, chính trị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm chính trị trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội, tạo cơ sở, tiền đề cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần cung cấp cơ sở khoa học để củng cố lập trường tư tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thanh niên, thế hệ trẻ, đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; giúp thanh nhiên học tập, rèn luyện phương pháp tư duy cũng như khả năng, tinh thần sẵn sàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, sách lý luận, chính trị góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, lý luận, pháp luật và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của thanh niên

Với sự đa dạng, phong phú về chủng loại, sách lý luận, chính trị không chỉ là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, mà còn là tài liệu nghiên cứu, học tập giúp nâng cao nhận thức chính trị của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có thanh niên. Cùng với việc tiến hành tuyên truyền miệng, để vận động quần chúng có hiệu quả, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tích cực khuyến khích và tạo điều kiện để người dân có cơ hội được đọc và học sách lý luận, chính trị. Với phương pháp và cách thức đem sách đến với người dân một cách phù hợp, sách lý luận, chính trị không chỉ giúp nâng cao trình độ dân trí, bản lĩnh chính trị, mà còn thực sự là công cụ, phương tiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước rất hiệu quả, đặc biệt là thông qua công tác giảng dạy, giáo dục và đạo tạo ở các cơ quan, cấp học. Theo đó, thanh niên có điều kiện thuận lợi để nắm bắt thông tin, hiểu sâu sắc về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, sách lý luận, chính trị góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và giới thiệu các điển hình tiên tiến trong các phong trào Đoàn

Bên cạnh việc góp phần tích cực phục vụ công tác đấu tranh tư tưởng một cách hiệu quả thông qua việc tổ chức xuất bản, phát hành có chất lượng và rộng rãi các tác phẩm kinh điển, xuất bản các tác phẩm luận chiến phê phán trực tiếp các tư tưởng sai trái, phản động, các tác phẩm xuất bản còn giới thiệu các tri thức nghiệp vụ, “công nghệ” hoạt động chính trị cụ thể của các nhà chính trị, các cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; giới thiệu kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động chính trị phong phú của các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tiền bối, các cá nhân, tập thể, địa phương điển hình tiên tiến, góp phần vận động quần chúng tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, Nhà nước, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động chính trị của toàn Đảng và xã hội. Đặc biệt, thông qua các phong trào Đoàn, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng trong lao động, học tập, có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực, khơi dậy nghị lực và niềm tin của thanh niên.

Trong thời gian tới, để nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới... Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc, biến quyết tâm thành hành động cụ thể trong học tập, công tác, hoàn thành tốt công việc được giao.

Hai là, tăng cường số lượng các đầu sách lý luận, chính trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo, nhằm nâng cao sức “đề kháng” cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Trong giai đoạn mới hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, bất cứ một thông tin dù lớn hay nhỏ đều có thể lan nhanh và rộng trong cộng đồng, nhất là trong giới trí thức, học sinh, sinh viên. Do đó, việc tăng cường đưa sách lý luận, chính trị vào hoạt động giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong nhà trường là công tác dự báo, phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng để học sinh, sinh viên “miễn dịch” với những thông tin không chính thống. Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải được cập nhật nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những lý thuyết, tư tưởng mới, tiến bộ của nhân loại. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần bố trí thời lượng phù hợp cho việc đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp tư duy, kỹ năng làm việc, tầm nhìn chiến lược... Đổi mới việc tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế theo hướng phù hợp, thiết thực, tạo cơ hội để người học thâm nhập vào thực tế, rút ra những kinh nghiệm cần thiết.

Ba là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị căn cứ vào mục tiêu, nhu cầu trong bối cảnh mới. Trước hết, cần nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu của sách lý luận, chính trị trên cơ sở tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm căn cứ tổ chức biên soạn các cuốn sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh bảo vệ trận địa văn hóa - tư tưởng nền tảng tư tưởng của Đảng. Phong phú về thể loại, đa dạng xuất bản phẩm, từ sách chuyên khảo, tham khảo, sách thường thức đến sách tranh, ảnh đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là đối tượng cán bộ, đoàn viên thanh niên. Hình thức bày sách cần đáp ứng tính mỹ thuật, bảo đảm khoa học, mạch lạc về nội dung và dễ theo dõi. Để thực hiện giải pháp này, cần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chú trọng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lý luận, chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nguồn bản thảo chất lượng, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, phục vụ đắc lực công tác tuyên tuyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Bốn là, đẩy mạnh việc triển khai xuất bản sách điện tử; đa dạng hóa các loại hình ấn phẩm điện tử, trong đó có sách điện tử lý luận, chính trị; chú trọng xây dựng các tủ sách điện tử lý luận, chính trị để phục vụ cho các đối tượng bạn đọc, trong đó có cán bộ, đoàn viên thanh niên; xây dựng và nâng cao chất lượng phần mềm mua và đọc sách điện tử, đặc biệt là sách điện tử lý luận, chính trị trên các kho ứng dụng dành cho thiết bị di động, đẩy mạnh quảng bá về phần mềm để ngày càng nhiều bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ có thể tiếp cận sách lý luận, chính trị.

Năm là, các nhà xuất bản, đặc biệt là các nhà xuất bản có nhiệm vụ xuất bản sách lý luận, chính trị cần tăng cường xây dựng các tủ sách dành cho đoàn viên thanh niên, trong đó chú trọng các sách về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sách về giáo dục, hướng nghiệp, mô hình, tấm gương điển hình..., góp phần triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đoàn viên thanh niên, hun đúc tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, xung kích tiên phong trên mọi mặt trận. 

1. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

2. Chỉ thị số 44 CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

3. Hoàng Vĩnh Bảo: Đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, https://frt.mic.gov.vn/.

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 216.

Theo Tạp chí Chính trị và Phát triển

Bình luận