Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng, củng cố nhà nước (1986-1996)

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng, củng cố nhà nước (1986-1996)
Tác giả: TS. Đoàn Minh Huấn
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng, củng cố nhà nước (1986-1996) của TS. Đoàn Minh Huấn đã hệ thống quá trình đổi mới tư duy nhận thức của Đảng về vấn đề Nhà nước, từ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ta, từ nguyên lý tổ chức và hoạt động, cơ chế vận hành, xây dựng các cơ sở kinh tế - xã hội của Nhà nước .v.v cũng như quá trình tổ chức chỉ đạo thực tiễn với tính phong phú, sinh động. Đặc biệt, qua nghiên cứu lịch sử, tác giả đã bước đầu tổng kết những thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm cho hiện tại.
  Nội dung cuốn sách gồm có ba chương:
  Chương I: Những năm đầu xây dựng, củng cố Nhà nước theo tư duy đổi mới của Đảng (12-1986 – 6-1991)
  Chương II: Đảng tăng cường lãnh đạo xây dựng, củng cố Nhà nước trong bối cảnh lịch sử mới (6-1991 -6-1996)
  Chương III: Thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng, củng cố Nhà nước (1986 – 1996)
  Cuốn sách gồm 430 trang, giá 43.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ