Nghiệm thu Đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản

Ngày đăng: 30/05/2024 - 23:05

Chiều 30/5/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị nghiệm thu 03 đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Nhà xuất bản. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Dự buổi nghiệm thu, có các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thành viên Hội đồng nghiệm thu và ban chủ nhiệm của 3 đề án.

Hội nghị nghiệm thu Đề án cấp cơ sở của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Các đề án được nghiệm thu gồm:

- Đề án “Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới” (mã số KHNXB (2023) - 09), do ThS. Lưu Thị Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán làm Chủ nhiệm;

- Đề án “Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà in Sự thật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” (mã số KHNXB (2023) - 03), do ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp, Nhà in Sự thật làm Chủ nhiệm;

- Đề án “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát hành sách lý luận, chính trị và pháp luật trực tuyến tại Trung tâm Sách quốc gia, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” (mã số KHNXB (2023) - 01), do ThS. Vũ Thị The, chuyên viên chính Trung tâm Sách quốc gia làm Chủ nhiệm.

ThS. Lưu Thị Bình, Chủ nhiệm Đề án “Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới” báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Đề án “Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà in Sự thật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

ThS. Vũ Thị The, Chủ nhiệm Đề án “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát hành sách lý luận, chính trị và pháp luật trực tuyến tại Trung tâm Sách quốc gia, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

Tại Hội nghị, các phản biện và ủy viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của 3 đề án; đồng thời chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện.

Hội đồng khẳng định, các đề án được triển khai nghiêm túc, công phu; có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp; nội dung nghiên cứu phong phú, các kết quả nghiên cứu đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng gợi mở một số nội dung, những điểm cần lưu ý để ban chủ nhiệm các đề án tham khảo, đồng thời đề nghị ban chủ nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm của đề án.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã nhất trí đánh giá 03 đề án đạt yêu cầu.

Bình luận