Nghiệm thu cấp bộ Đề tài NCKH “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”

Ngày đăng: 06/05/2013 - 16:05

Ngày 4-5-2013, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề tài nghiên cứu khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”, mã số KHBĐ (2010)-11 do đồng chí Phạm Việt, Trưởng Ban sách Nhà nước và pháp luật, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm Chủ nhiệm Đề tài.

IMG 2443sw

GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế thay mặt nhóm tác giả trình bày Báo cáo tóm tắt Đề tài tại buổi nghiệm thu

Đề tài gồm hai nội dung chính, được kết cấu thành 2 phần. Phần thứ nhất: Những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Phần thứ hai: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài cũng như những ý kiến nhận xét, đánh giá của các đồng chí phản biện và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng nhất trí đánh giá: Đề tài không trùng lặp với bất cứ đề tài, công trình khoa học nào đã công bố. Việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật lựa chọn, chủ trì nghiên cứu Đề tài này là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Kết quả nghiên cứu của Đề tài vừa có giá trị lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đề tài đã thực hiện được mục tiêu cơ bản, thể hiện trên hai phương diện: Một là, nghiên cứu các quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền; Hai là, đề xuất các kiến nghị, biện pháp vận dụng tư ưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, tập trung vào các lĩnh vực cơ bản như cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giáo dục đạo đức, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức…

Bộ sản phẩm của Đề tài chứng tỏ thái độ làm việc, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cẩn trọng của nhóm tác giả. Kết cấu của Báo cáo tổng quan, Báo cáo tóm tắt được trình bày hợp lý, khoa học, phương pháp nghiên cứu thích hợp. Tuy nhiên, Đề tài vẫn còn một số hạn chế như: hai nội dung của Đề tài chưa thật gắn kết với nhau; chưa làm rõ được tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực tư pháp; chưa nêu bật được tư tưởng Hồ Chí Minh về tính thời đại của Nhà nước ta hiện nay; những giải pháp về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước còn chung chung, chưa cụ thể; chưa chuẩn xác hóa một số khái niệm, thuật ngữ khi trình bày về Hiến pháp năm 1946…

Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá Đề tài đạt loại Khá.

Giao Linh

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả