Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ (ban Đảng): Xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật ...

Ngày đăng: 25/08/2011 - 01:08

Ngày 24-8-2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ (ban Đảng): Xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc mã số: KHBĐ (2009) - 12 do TS. Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm Chủ nhiệm đề tài.

nghiem-thu

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, thành viên Hội đồng khoa học Nhà xuất bản và lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Nhà xuất bản và các cộng tác viên tham gia đề tài.

Các sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng quan, Báo cáo tóm tắt, Kỷ yếu, Báo cáo kết quả xử lý số liệu và Kiến nghị. Kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện sự cố gắng trong nghiên cứu của tập thể tác giả trong việc phản ánh khái quát đặc điểm về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc và đặt ra yêu cầu và vai trò của sách lý luận chính trị, pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn từ 2003-2009. Trên cơ sở đó, đề xuất 6 nhóm giải pháp chủ yếu đổi mới công tác xuất bản sách lý luận chính trị và và pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc và bản kiến nghị có tính khả thi.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài được đánh giá là có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn cấp thiết trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị và pháp luật. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cụ thể thiết thực để ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi nghiệm thu cấp Bộ.

Đề tài được 100% thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu và đủ điều kiện để nghiệm thu cấp Bộ sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và các đại biểu tham dự.

Ngọc Huệ

 

Bình luận