Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân – Lý luận và thực tiễn

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân – Lý luận và thực tiễn
Tác giả: GS, VS. Nguyễn Duy Quý và PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ khi giành được chính quyền hơn 60 năm qua, ở mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi việc xây dựng, tăng cường kiện toàn Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, làm cho Nhà nước ta thực sự là trụ cột của hệ thống chính trị. Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta hết sức coi trọng việc cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện mới.
  Nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu một cách có hệ thống về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước (1945-2010). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân – Lý luận và thực tiễn” do GS, VS. Nguyễn Duy Quý và PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn đồng chủ biên.
  Nội dung cuốn sách gồm những vấn đề sau:
  -       Học thuyết Nhà nước Pháp quyền trong lịch sử tư tưởng nhân loại
  -       Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
  -       Các điều kiện, các yếu tố chi phối quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam
  -       Phương hướng và các giải pháp chủ yếu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam
  Sách gồm 376 trang, giá 52.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ