NXB Chính trị quốc gia – Sự thật với việc xuất bản những tác phẩm của đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ngày đăng: 11/07/2012 - 15:07

Cách đây 27 năm, vào dịp kỷ niệm 10  năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1975-1985), Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) đã xuất bản cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm của đồng chí Nguyễn Văn Linh - lúc bấy giờ là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách ra đời vào đúng dịp kỷ niệm trọng đại này đã thu hút đông đảo bạn đọc, nhất là những người quan tâm đến sự phát triển không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 năm giải phóng, chính quyền cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân, các trí thức yêu nước, các thành phần kinh tế đã làm nên một sự tiến triển mạnh mẽ, sự đổi thay từng ngày, từng giờ trên thành phố mang tên Bác. Với những suy nghĩ chân thành, giàu nhiệt huyết cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nêu bật lên được những mặt được và chưa được của Thành phố sau 10 năm giải phóng. Là người đứng đầu thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nói lên những tình cảm nồng cháy của đồng bào, chiến sĩ, của những đảng viên trung kiên, của mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển mọi mặt của Thành phố Hồ Chí Minh. Và những gì mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được sau 10 năm giải phóng là chính quyền càng vững mạnh, tình hình chính trị, trật tự an ninh ổn định, kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế đạt kết quả phấn khởi…

NVLinh-m1

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12-1986), Đại hội khởi nguồn thời kỳ đổi mới của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dấu ấn mà đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại cho báo chí và xuất bản là vào thời gian cuối tháng 5-1987, trên trang nhất Báo Nhân dân xuất hiện một bút danh mới “N.V.L” là “Nói và Làm”. Và cũng trong giai đoạn này, nhiều tác phẩm của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã ra mắt bạn đọc với những vấn đề cụ thể, của từng lĩnh vực. Trong khi chúng ta chuyển đổi nền kinh tế thì cuốn sách Những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông đã giúp các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, quản lý kinh tế phải có cái nhìn thực tế hơn. Đồng thời phải khẩn trương giải quyết kịp thời lĩnh vực này để thúc đẩy sản xuất, thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Trong cuốn Đổi mới sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã chỉ rõ, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, trước hết là phát huy vai trò, vị trí của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân các cấp, là điểm mấu chốt của quá trình đổi mới, là điều kiện quan trọng bậc nhất bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, cũng như thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. Đồng chí khẳng định sự cần thiết phải quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật, quan tâm xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh pháp luật để bảo đảm cho bộ máy Nhà nước hoạt động có hiệu quả. Cuốn Đổi mới tư duy và phong cách, đồng chí Nguyễn Văn Linh đề cập đến vấn đề đổi mới tư duy và phong cách nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước ta. Đồng chí chỉ rõ, chính cách nghĩ, cách làm lạc hậu, bảo thủ, quan liêu là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng trì trệ trong xã hội. Có đổi mới tư duy và phong cách mới hiểu được thực chất những phức tạp của xã hội, mới nhận thức và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Nói đến tư duy là nói đến trình độ nắm bắt các quy luật khách quan tác động vào các quy luật ấy nhằm phục vụ cho lợi ích của con người. Đổi mới tư duy phải đi liền với đổi mới phong cách. Phải gắn liền lý luận với thực tiễn, là nói đi đôi với việc làm, đi sâu đi sát thực tiễn. Muốn đổi mới  tư duy trước hết phải đổi mới cán bộ. Khi có đường lối đúng, cán bộ là khâu quyết định nhất để biến đường lối thành hiện thực. Phải đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu đổi mới. Phải “lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực”.

Vào thời điểm cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một số tác phẩm của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nêu lên được những vấn đề nóng bỏng của các mạng Việt Nam, những công việc cần phải thực hiện theo đường lối đổi mới. Đó là những tác phẩm: Về công tác quần chúng; Cách mạng Tháng Mười và Cách mạng Việt Nam; Theo con đường Bác Hồ đã chọn; Diễn văn tại Lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Đảng CSVN; Bác Hồ sống mãi với non sông; Đổi mới công tác quần chúng; Trả lời các nhà báo nước ngoài; Đảng ta (in chung); Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi (in chung)... Đặc biệt, tác phẩm Đổi mới để tiến lên gồm 4 tập, tuyển chọn những bài nói và viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh từ sau Đại hội VI của Đảng, khi xuất bản đã được bạn đọc hoan nghênh. Những bài nói và viết trong bộ sách Đổi mới để tiến lên tiếp tục làm sáng tỏ Nghị quyết Đại hội VI và Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương. Đây là những vấn đề vừa có tính lý luận, vừa phản ánh thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là công cuộc đổi mới ở nước ta.

anh6cuon


Trên cơ sở thực tiễn của cách mạng nước ta, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp quan trọng và có hiệu quả vào việc hoạch định đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiệm kỳ đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo chủ động, sáng tạo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn của thời kỳ xảy ra những biến động lớn trên thế giới, khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ. Đồng chí kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Những bài viết của đồng chí trên báo Nhân dân vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới với nhan đề "Những việc cần làm ngay" đã tạo luồng sinh khí mới trong xã hội: dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, góp phần đấu tranh chống tiêu cực. làm trong sạch bộ máy các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Năm 2006, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Viện Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Nguyễn Văn Linh - Tiểu sử. Cuốn sách có nhiều nguồn tư liệu quý được trình bày khoa học sẽ giúp bạn đọc hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1995-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản bộ sách Nguyễn Văn Linh Tuyển tập gồm 2 tập. Tập I gồm 1.500 trang, tuyển chọn những bài nói, bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh ở thời kỳ từ năm 1949 đến 1986 - thời kỳ đồng chí găn bó mật thiết với phong trào cách mạng miền Nam và với cương vị là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tập II gồm 1.150 trang, tuyển chọn những bài nói, bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh ở thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI của Đảng (12-1986) và thời kỳ Đại hội lần thứ VII (6-1991), lần thứ VIII (6-1996), đồng chí được bầu làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, đọc lại những trang viết qua các bài báo, những tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta càng tự hào, kính trọng một con người “Đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hy sinh cao cả vì lý tưởng cao đẹp của Đảng. Đồng chí đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất người cộng sản “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, sống trung thực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi mọi người, giản dị và cần kiệm, ghét thói phô trương, hình thức. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ những bài học quý báu về lãnh đạo và chỉ đạo của đồng chí - giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm với đồng bào, chiến sĩ” (Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2003, tr. 15).

Và những điều nói và làm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh giờ đây vẫn giàu sức chiến đấu, vẫn là mục tiêu và lý tưởng mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nêu lên. Trong lúc này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đang chứng tỏ sự đổi mới phải toàn diện, phải tiến lên mới thật sự là những điều mà cách mạng Việt Nam đang cần.

NGUYỄN MINH Ý

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả