Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Sách chuyên khảo)

Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
Số trang: 408 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trải qua những bước thăng trầm của những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, nhất là từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò của thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng là những cơ sở, tiền đề rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập quốc tế. Nhận thức sâu sắc việc xác định các đột phá chiến lược trong từng giai đoạn phát triển của đất nước có ý nghĩa quan trọng và có giá trị lâu dài, nên Đại hội XII và XIII của Đảng tiếp tục kế thừa, bổ sung, cụ thể hóa các đột phá chiến lược cho phù hợp với tình hình mới.

  Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém, đặc biệt là việc thực hiện các đột phá chiến lược chưa thực sự quyết liệt, thiếu sự bứt phá.

  Để đạt được mục tiêu cụ thể được xác định tại Đại hội XIII của Đảng là phấn đấu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thì các đột phá chiến lược cần được nhận thức và có những giải pháp thực hiện như thế nào cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển mới?

  Cuốn sách chuyên khảo Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do PGS.TS. Vũ Văn Phúc làm chủ biên, đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ thêm về nội dung đánh giá và trả lời cho các câu hỏi: Trước Đại hội XIII của Đảng thì các đột phá chiến lược hiện hành có được coi là còn nguyên giá trị hay không; có cần sửa đổi, bổ sung đột phá chiến lược mới cho phù hợp hay không? Và sau Đại hội XIII của Đảng thì có cần làm rõ nội hàm mới của các đột phá chiến lược và định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển đến năm 2025, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho phù hợp với bối cảnh mới hay không?…

  Cuốn sách giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có thêm nguồn tài liệu hữu ích trong thực tiễn công tác, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ