Nhận thức và trách nhiệm hành động thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế

Nhận thức và trách nhiệm hành động thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế
Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn
Số trang: 252 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tổng hợp các bài tham luận trong hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế” do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức. Nội dung cuốn sách được cấu trúc gồm 3 phần: Phần thứ nhất, nhóm tác giả đi sâu nghiên cứu về các nhóm năng lực của cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế, hướng tới xây dựng bộ khung tiêu chuẩn về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; đưa ra những nhận định khách quan về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; phân tích những cơ hội, thách thức, khó khăn và thuận lợi của nước ta trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng, từ đó làm nổi bật yêu cầu cần phải phát triển đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm của nước ngoài và giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong lĩnh vực này. Phần thứ hai, các tác giả phân tích sự sáng tạo, chủ động tích cực để thích ứng với xu thế và đặc điểm phát triển của thời đại trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung Quốc, Xingapo, Hàn Quốc, Nhật Bản; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Phần thứ ba, nhóm tác giả làm rõ vai trò, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tham mưu, xây dựng chương trình phát triển nhân lực, đặc biệt là cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, chuẩn bị nguồn cán bộ đương chức và tương lai để cử đi đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ, gắn với khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

  Cuốn sách là kết quả kết tinh trí tuệ và thông tin khoa học từ nhiều góc độ nghiên cứu chuyên sâu, từ các công trình học thuật, kỷ yếu hội thảo quốc gia và tọa đàm chuyên gia, kinh nghiệm quốc tế. Đây là tài liệu chuyên khảo hữu ích, nghiên cứu phương pháp tiếp cận để nhận thức và xác định rõ trách nhiệm hành động của các bên liên quan, giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phù hợp với tình hình Việt Nam. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ