Những đóa sen hồng - Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Những đóa sen hồng - Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 203 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân; Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tập thể, cá nhân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực; là những tấm gương về sự mẫu mực, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn để cống hiến sức mình cho lợi ích của cộng đồng, sự phát triển của xã hội, sự phồn vinh  của đất nước; là nguồn cổ vũ, lan tỏa để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, đóng góp vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ