Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay

Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Tài
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay của PGS, TS. Nguyễn Văn Tài đã đi sâu phân tích, làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách cán bộ của Đảng ta. Đặt biệt với phương pháp tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống, tác giả đã đưa ra những đánh giá sát thực về tình hình cán bộ nước ta hiện nay, đề xuất những giải pháp khá cụ thể, có tính khả thi để góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ các cấp.
  Cuốn sách được xuất bản lần thứ nhất năm 2002. Trong lần xuất bản này, tác giả đã bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật thêm một số thông tin mới. Chắc chắn cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích.
  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:
  Chương I: Thực chất quá trình phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ
  Chương II: Vai trò nhân tố con người của đội ngũ cán bộ và tình hình phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay
  Chương III: Một số vấn đề cơ bản nhằm phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay
  Sách gồm 248 trang, giá 35.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ