Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm rõ khái niệm về phương pháp, phong cách; mối liên quan giữa phương pháp, phong cách với các khái niệm như tư tưởng, lý luận, phương pháp luận, tác phong, đạo đức; đồng thời, làm rõ những nội dung chủ yếu của phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh với tính chất là phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với tính chất là phong cách của những người cộng sản, của những người cách mạng Việt Nam trên các lĩnh vực hoạt động để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng làm rõ sự cần thiết vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị và đường lối, chủ trương của Đảng nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ