Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
Giá tiền: 144.000 đ
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
Giá tiền: 198.000 đ
Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
Giá tiền: 76.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
Giá tiền: 107.000 đ
« 4 5 6 7 8 »